Език &
/
Език
0
Език &
/
Език
  •      
  • Начало +
  • Промоции и пакети +
  • Полезна информация +
  • За нас +

Политика за личните данни

 VIII. ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. Термини:

* „лични данни“ - всяка информация, която се отнася до физическото лице (субект на лични данни) и чрез която може да бъде идентифицирано по смисъла на Регламент (ЕС) 2016 /679 (за краткост „Регламент“);

* „физическо лице, което може да бъде идентифицирано“ - лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

* „субект на лични данни“ – всяко физическо лице Потребител на този сайт;

* „обработване на лични данни (Обработване)“ - всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

* „профилиране“ - всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение;

* „псевдонимизация“ - обработването на лични данни по такъв начин, че личните данни не могат повече да бъдат свързвани с конкретен субект на данни, без да се използва допълнителна информация, при условие че тя се съхранява отделно и е предмет на технически и организационни мерки с цел да се гарантира, че личните данни не са свързани с идентифицирано физическо лице или с физическо лице, което може да бъде идентифицирано (анонимизиране);

* „Електронно изявление“ по смисъла на ЗЕДЕУУ - словесно изявление, представено в цифрова форма чрез общоприет стандарт за преобразуване, разчитане и представяне на информацията;

* „електронен документ“ по смисъла на Регламент (ЕС) №910/2014 - всяко съдържание, съхранявано в електронна форма, по-специално текстови или звуков, визуален или аудио-визуален запис;

* Бисквитите (cookies) - малки текстови файлове, които се запазват от уеб и мобилните приложения от платформата Biomatrix.bg чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на всеки Потребител и дават възможност за възстановяване на информация за Потребител, като го идентифицират пред съответната системата.

2. Принципи                                                                                                                              
* В дейността си по обработка на лични данни, предоставяни в Платформата се следват принципите на законосъобразност, добросъвестност и прозрачност, свеждане на събираните данни до минимум, точност при своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, ограничение на съхранението.                                                                                           
* Личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и събраните лични данни не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.                      
* Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни.
* Личните данни се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки („цялостност и поверителност“). 

3. Собственикът на платформата полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя съгласно действащото национално и европейско законодателство, станала му известна по повод на използване/посещение на платформата - предмет на настоящите Общи условия и включената в тях Политика за защита на личните данни. 

4. При регистрация на Потребител в платформата Biomatrix.bg се предоставят следните лични данни: Име и фамилия, e-mail адрес, телефон, адрес. В допълнение се съхранява информация за извършването на регистрацията и съгласяването с настоящите Общи условия и Политика за защита на личните данни (дата, час, вид браузър (уеб или мобилен) и IP адрес). При регистрация в платформата  Biomatrix.bg не се изисква посочване на ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер.           
4.1. При попълване на електронната форма за поръчка след избор на продукт от каталога кликване върху бутона „ПОРЪЧАЙ”, Потребителят попълва следните данни: име, фамилия, телефон, имейл адрес, адрес за доставка, специални инструкции (по желание) и избира начин на плащане (чрез наложен платеж или чрез превод чрез платежната система БОРИКА). Потребителят декларира, че се съгласява с Общите условия и Политика за лични данни и дава съгласието си данните му да бъдат обработвани. С натискане на виртуалния бутон " ФИНАЛИЗИРАЙ ПОРЪЧКАТА", поръчката на Потребителя се счита за изпратена. В допълнение се съхранява информация за  съгласяването с настоящите Общи условия и Политика за защита на личните данни (дата, час, вид браузър (уеб или мобилен) и IP адрес).

5. В изпълнение на разпоредбите на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ) се поддържа и съхранява за срок от 1 (една) година лог-файл на всяка отправена електронната форма за поръчка. Лог-файлът съдържа дата на изявлението, час, вид браузър (уеб или мобилен) и IP адрес, данни от електронния формуляр. След изтичане на 1 година данните са псевдонимизират, като това не позволява идентификация на конкретния Потребител с данните. 

6. Лог-файловете се съхраняват и използват със следните цели: 
6.1. За подсигуряване на надеждното функциониране на Платформата, установяване на технически проблеми, възпрепятстване на (опити за) злонамерени действия;
6.2. За водене на статистика и измерване на броя дневни /месечни /годишни посещения и ползваемост;
6.3. За изпълнение на законоустановени задължения. 

7. Информацията, описана по- горе се събира, използва и обработва информацията, за целите, предвидени в Общите условия и Политиката, неразделна част от тях, които могат да бъдат: 
7.1. Цели, необходими за използването на предоставяните от платформата продукти;

7.2. Цели, за които Потребителят е дал своето изрично съгласие;

7.3.Цели, свързани със защита на легитимен интерес на Платформата;
7.4. Цели, необходими за изпълнението на законоустановени задължения на Платформата. 
8. Всеки Потребител предоставя лични данни с цел използването на предоставяните от Платформата продукти и услуги.

9. Всеки Потребител предоставя лични данни с цел упражняване на правата и законните интереси на Biomatrix.bg, включително и по съдебен ред, във връзка със защита на личните данни на Потребителя, във връзка с предоставяне след поискване на съхраняваните и обработвани лични данни на компетентни и контролни държавни и административни органи, включително от съдебни органи. 
10. Biomatrix.bg се задължава да уведомява всеки Потребител при предоставяне на обработваните от него лични данни съобразно действащото законодателство. 
11. Чрез платформата се обработват предоставените от Потребителя лични данни след получаване на изрично съгласие за това, на законово основание и /или легитимен интерес. 

11.1. Регистрационни данни и информация за изявлението за съгласие с настоящите Общи условия, Политиката и история на профила (дата, час, вид браузър, IP адрес): 
- Период на съхранение: За целия период на поддържане на профила в платформата и до 1 (една) година от прекратяване на регистрацията;

- Информация: Предоставените данни идентифицират Потребителя. Съхранението на данните е с цел разрешаване на възможни спорове, възникнали или станали известни след прекратяване на регистрацията и във връзка изпълнение на задълженията по ЗЕДЕУУ. След изтичане на 1 година данните са псевдонимизират, като това не позволява идентификация на конкретния Потребител с данните. 
11.2. Информация за изявлението за съгласие с настоящите Общи условия и Политиката (дата, час, вид браузър, IP адрес): 

- Период на съхранение: до 1 (една) година от изпращане на електронната форма за поръчка;
- Информация: Предоставените данни идентифицират Потребителя. Съхранението на данните е с цел разрешаване на възможни спорове, възникнали или станали известни след изпращане на формата за запитване и във връзка изпълнение на задълженията по ЗЕДЕУУ. След изтичане на 1 година данните са псевдонимизират, като това не позволява идентификация на конкретния Потребител с данните. 

11.3.Жалби, запитвания, искания или други въпроси /кореспонденция, отправени в комуникация към Biomatrix.bg: 

Период на съхранение: За срок до 5 (пет) години;

11.4. Бисквити. Период на съхранение: До 6 (шест) месеца от последното ползване на сайта. 

11.5. Абонаменти за Съобщения за полезни инициативи и кампании (данни от профила): 
- Период на съхранение: За периода, за който е активен абонаментът, до неговото прекратяване и /или закриването на регистрацията;

- Информация: Платформата дава възможност на всеки регистриран Потребител да се абонира и получава на посочен от него email адрес Съобщения за полезни инициативи и кампании. Абонаментът може да бъде прекратен по всяко време. 

12. Срокът за съхранение на данни се продължава пропорционално до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции в случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и /или искане от компетентен държавен орган. В случаи на промени в приложимото право – сроковете за съхранение се удължават и /или намаляват съответно на промените

13. Biomatrix.bg L може да предоставя генерирана чрез използването на Платформата статистика на трети лица съгласно настоящата Политика и Общи условия. Данните, които се предоставят на трети лица са псевдонимизирани - личните данни са обработени по такъв начин, че те не могат повече да бъдат свързани с конкретен субект на данни /Потребител/. 
14. Съгласно настоящата Политика всеки Потребител има право:                                 

14.1. да се информира подробно за обработването на лични данни във връзка с осъществяваната от Платформата търговска дейност (Право на информираност); 

14.2. да получи потвърждение дали се обработват лични му данни, достъп до тях и информация относно обработването им и правата във връзка с това (Право на достъп – осъществява се чрез посочените контакти); 

14.3. да ограничи обработването на лични данни, ако са налице основанията за това, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679 (Право на ограничаване във връзка с обработването на данни); 
14.4. да изиска от Biomatrix.bg да му предостави събраните от нея и отнасящи се до Потребителя личните данни, които са предоставени, в структуриран, популярен формат, пригоден за машинно четене, както и да предостави тези данни на друг администратор по негова преценка (Право на преносимост на данните); 

14.5. Да възрази по отношение на данни, обработвани на базата на легитимен интерес (Право на възражение); 
14.6. Да подаде жалба до компетентен надзорен орган:  Комисия за защита на личните данни,
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” №2, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg 
15. Biomatrix.bg не носи отговорност за верността на предоставяните от Потребителя данни, не извършва проверки в този смисъл и не гарантира действителната самоличност на физическите лица, предоставили данните. Във всички случаи на съмнения, на установена измама и /или злоупотреба Потребителят следва да уведоми Biomatrix.bg незабавно. 

16. Всеки Потребител може да отправи своите въпроси и искания, свързани с упражняване на правата му по защита на лични данни, към Biomatrix.bg на следния имейл адрес за кореспонденция: info@biomatrix.bg.

17. Всеки Потребител може да изтрие или забрани на използвания от него браузър да получава бисквити от конкретно посочен или от всички сайтове. Информация: aboutcookies.org. 

 

IX. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

 

          Всеки потенциален спор между Собственикът на платформата Biomatrix.bg и Потребителите се решава чрез взаимно споразумение. При невъзможност за постигане на такова, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

 

X.  ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

          Писмената форма се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща  info@biomatrix.bg, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Страните се съгласяват, че в случай че някоя от клаузите (или няколко от клаузите) по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Надзорни органи: 

Комисия за защита на потребителите

Адрес: гр. София, ул. "Врабча" № 1, ет.3,4 и 5

тел. 02/933 0565, факс 02/9884218

Уеб сайт: www.kzp.bg 


Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” №2

тел.: 02/91-53-555, факс: (02) 940 36 40                                                                                                                             
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg                                                                                                                                                  
Уеб сайт: www.cpdp.bg 

Ако не сте съгласни с тези условия и не желаете да се обвързвате с тях, не се разрешава да посещавате интернет страницата  biomatrix . bg,   използвате или да сте страна в обусловени от него правоотношения.